شما اینجا هستید

برند سازی

بازاریابی ، جنگ محصولات نیست ، جنگ تصورات است.

نوشابه کوکای جدید در طعم ، رتبه اول را داراست. ( شرکت کوکاکولا 200,000 آزمون طعم به عمل آورد که اثبات می کرد ، طعم کوکای جدید از پپسی بهتر است و طعم پپسی از فرمول اولیه کوکاکولا که اکنون کوکای کلاسیک نامیده می شود بهتر است. )

 اما چه کسی (در واقعیت) جنگ بازاریابی را می برد؟

نوشابه ای که در تحقیق ثابت شد بهترین طعم را دارد ، یعنی کوکای جدید ، در ردیف سوم قرار گرفته است. آن که تحقیق نشان می دهد بدترین طعم را دارد ، یعنی کوکای کلاسیک در ردیف نخست جاگرفته است.

شما به آن چیزی باور دارید که می خواهید باور داشته باشید وآن طعمی که را احساس می کنید که می خواهید احساس کنید.

بازاریابی جنگ تصورات است ، نه جنگ محصول

Subscribe to RSS - برند سازی