شما اینجا هستید

گردشگری

کارنامه صنعت سفر و گردشگری ایران از نگاه مجمع جهانی اقتصاد

سفر و گردشگری بخش مهم رشد و توسعه ی اقتصادی کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته می باشد. توسعه ی بخش سفر و گردشگری از طریق بهبود زیرساخت های یک کشور منجر به ایجاد شغل، افزایش درآمد ملی و همچنین ایجاد مزایایی برای رقابت پذیری کلی کشورها می شود. اقتصادهای گردشگری بالغ ، به رقابت پذیری به عنوان منبع جدید رشد نیاز دارند. سیاست های فعال نیز نیاز به درک خوبی از عوامل تعیین کننده ی رقابت پذیری دارند. درک رقابت پذیری گردشگری یک کشور برای خط مشی گذاران مساله ای مهم و برای متخصصان چالش بزرگی در تصمیم گیری ها محسوب می شود. رقابت پذیری گردشگری برای یک مقصد، توانایی مکان در بهینه سازی جاذبه هایش برای افراد مقیم و غیر مقیم می باشد تا خدمات گردشگری باکیفیت، همراه با نوآوری و جذابیت به مصرف کنندگان ارائه کند و در بازارهای جهانی و داخلی سهمی بدست آورد ضمن اینکه از منابع موجود گردشگری حمایت نموده و آنها را به صورت شایسته و به شیوه ای پایدار مورد استفاده قرار دهد.

صفحه‌ها

Subscribe to RSS - گردشگری