شما اینجا هستید

معرفی کتاب

رقابت پذیری جهانی نام دیگری از بازی قرن ماست و در چشم انداز جهان امروز ، رقابت پذیری به یک نیروی بنیادی مثل نیروی جاذبه در فیزیک تبدیل شده است .در دهکده ی جهانی امروز تغییرات چنان شتایان است که فقط کشورهایی توان ادامه ی بقا دارند که توانسته باشند همگام با تغییرات شتابان ، همسو با رقبایشان در این بازی پیچیده شرکت کنند. این شرایط ، نه تنها بنگاهها و صنایع ، بلکه بطور کلی دولت ها و ملت ها را مجبور به ارتقای رقابت پذیریشان نموده است .رقابت پذیری در حال حاضر یک موضوع کلیدی در سطح دنیا است و از آن بعنوان وسیله ای جهت دستیابی به رشد اقتصادی و توسعه پایدار یاد می شود .
از سال 1979 ، گزارش های سالانه رقابت پذیری ملی که از سوی مجمع جهانی اقتصاد ارایه می شود ، عوامل متعددی را که اقتصاد های ملی را قادر به دستیابی به رشد اقتصادی پایدار و رونق و موفقیت بلند مدت می سازد ، مورد بررسی قرار می دهد . هدف این مجمع اقتصادی در طول این سالها ، ارایه ابزارهای ترازیابی  و بهگزینی به سیاست گذاران و مدیران کسب و کار برای شناسایی موانع بهبود رقابت پذیری و اتخاذ راهبردهای چیرگی بر این موانع بوده است . از سال 2005 ، مجمع جهانی اقتصاد تحلیل های رقابت پذیری خود را در قالب " شاخص های رقابت پذیری جهانی" ارایه می کند . این شاخص ها ، شاخص های جامعی برای اندازه گیری رقابت پذیری ملی است که شالوده های اقتصاد خرد و کلان رقابت پذیری ملی را در بر می گیرد . در این گزارش ، رقابت پذیری به عنوان یک سری نهادها ، سیاست ها و عواملی که سطح بهره وری یک کشور را تعیین می کنند تعریف شده است .
با توجه به نقش صنعت گردشگری در اقتصاد جهانی در سالهای اخیر، این مجمع  در چند سال اخیر اقدام به انتشار گزارش شاخص های رقابت پذیری در بخش سفر و گردشگری نموده است . در این گزارش با استفاده از شاخص های متعدد رقابت پذیری 141 کشور جهان رتبه بندی شده است . این اقدام همچون شاخص های رقابت پذیری جهانی می تواند راهنمای بسیار خوبی جهت  ارزیابی نقاط قوت و ضعف کشورها بمنظور اتخاذ سیاست های ورود به عرصه رقابت جهانی باشد .
این کتاب جهت بهره برداری دانش آموختگان رشته های گردشگری و همچنیین فعالان صنعت سفر و گردشگری به رشته تحریر درآمده است . در بخش اول کتاب حاضر ضمن مروری بر نطریه های  مطرح در رقابت پذیری ، شاخص های رقابت پذیری جهانی تاثیر گذار در رقابت پذیری ملی در اقتصاد کشورها بطور عام مطرح گردیده است . هدف نویسنده در این بخش آشنا نمودن خواننده با مفاهیم رقابت و همچنین متغیرهای کلیدی تاثیر گذار می باشد .
در بخش دوم کتاب بصورت تخصصی به مباحت رقابت پذیری صنعت سفر و گردشگری پرداخته شده است . شاخص های رقابت پذیری سفر و گردشگری معرفی شده توسط مجمع جهانی اقتصاد ،به تفصیل بیان شده است و جایگاه کشور ایران در مقایسه با سایر کشورها مورد بررسی قرار گرفته است . در انتهای بخش دوم کتاب برخی از مزیت ها و راهبردها ی توسعه گردشگری پایدار بیان گردیده است .
در پایان امید است این کتاب بتواند نقش ارزنده ای در انتشار دانش گردشگری کشور ایفا نماید و راهنمای خوبی جهت مدیران و تصمیم گیرندگان کشور در توسعه  صنعت سفر و گردشگری باشد . همچنین بر خود لازم می دانم از همه کسانی که ما را در انتشار این اثر یاری نمودند ،  به ویژه  ریاست محترم " گروه پژوهشی برنامه ریزی راهبردی گردشگری فردیس اصفهان " ، نهایت سپاس و تقدیر را بعمل آورده و آرزوی توفیق روزافزون برای آنها را از خداوند منان خواهانم .