شما اینجا هستید

نوآوری در توسعه مقاصد گردشگری

 

در هزاره سوم صنعت  گردشگری روز به روز در حال گسترش و فضای کسب و کار آن در حال رقابتی تر شدن است.  سازمان های مدیریت مقصد نیز برای آنکه از کارزار میدان رقابت عقب نمانند الزام به کار متمرکز ، تخصصی و نوآورانه و خلاق می باشند .

سه ویزگی مهم مقصد های نوآور و خلاق عبارتند از :

  • راهبردی بودن و هوشمندی ، (طراحی مدلی برای برنامه ریزی و راهبردی )
  • ایجاد مشارکت فعال و پایدار ، ترسیم برخی از فعالیت های اولیه و ثانویه مدیریت مقصد
  • عملکرد نوآورانه و خلاقانه ، به خصوص دستیابی به بهترین بازگشت سرمایه و تاثیر بر مکان بازار

 

شکل 1- ویزگی مهم مقصد های نوآور و خلاق

1 -هوشمند بودن

سازمان های مدیریت مقصد موفق و نوآور، درسیستم مدیریت اطلاعات و دانش سرمایه گذاری می کنند تا در تصمیمات و فعالیت های راهبردی به آنان کمک کند. این دانش و هوشمندی شامل موارد ذیل است:

  • شناخت و تحقیق از مصرف کننده و بازار، از این طریق می توان درک کاملی از بخش بندی، مجموعه ویژگی های و نیازهای بازار و راهبردهای لازم برای دسترسی و تبدیل آنها به مشتری پیدا

کرد. این گونه تحقیقات باید مشتریان بالقوه و موجود را پوشش دهند.

  • هدف عبارتست از: بخش بندی بازارهای به گروه های کاربری ویژه؛ در نتیجه داشتن یک برنامه پیشبردی هدفمندتر و مناسب تر -  هدایت توسعه و تحویل محصول برای  سازگاری بانیاز های بازدید کننده والگوهای استفاده راهبردها بر اساس تغییرات .

در سنجش عملکرد باید میزان دست یابی به اهداف راهبردی مقصد را سنجید.

  • یعنی عملکرد نه تنها از حیث تعداد بلکه از نظر عواید نیز باید سنجیده شود. طول اقامت ، فصلی بودن ، گسترش گردشگری ، بازگشت سرمایه و سایر عواملی که برای سنجش اهداف مورد نیاز هستند.
  • تحلیل و پایش روند ، برای شناسایی جدیدترین روندها در محیط کلان تر بازار و استفاده از آنها ، برای مثال مسایل دولتی  ،پیشرفت های فناوری ، تغییرات اقتصادی و غیره .
  • محیط کلان دایما در حال تغییر است و سازمان های مدیریت مقصد باید روند ها را بپایند و در واکنش به تغییرات اقتصادی ، چالش های زیست محیطی ، شرایط اجتماعی – سیاسی نوآوری های فناورانه پیش نگر باشند .

2- راهبردی بودن

چارچوب سیستمی ای که در شکل 2 آمده است طرحی از مدل برنامه ریزی راهبردی است که برای تدوین راهبرد مدیریت اثربخش مقصد می تواند بکار رود.

3- ایجاد مشارکت های فعال و پایدار

در امر توسعه گردشگری مقصدهایی موفق خواهند بود که  اهمیت زنجیره ارزش را درک ­کنند. این زنجیره از طیف وسیعی از خدمات اصلی و حمایتی برای تحویل بی ­نقص و لذت بخش تجربه گردشگری تشکیل شده است. این امر همچنین حاکی از مهار و کنترل انرژی و منابع شرکای متعدد در زنجیره ارزش مقصد است.

منبع : راهبردهای گردشگری 2011- سازمان جهانی گردشگری (UNWTO)